Розпорядчі документи

Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження райдержадміністрації від 23 грудня 2013 року № 540

Перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Яворівській райдержадміністрації

РЕГЛАМЕНТ центру надання адміністративних послуг при Яворівській районній державній адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ про Центр надання адміністративних послуг при Яворівській районній державній адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Яворівської райдержадміністрації

23 грудня 2013 р. № 540

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

при Яворівській районній державній адміністрації

 

 1. Центр надання адміністративних послуг при Яворівській районній державній адміністрації (далі - центр) є постійно діючим робочим органом Яворівської державної адміністрації, який утворюється у складі апарату Яворівської райдержадміністрації з метою забезпечення надання адміністративних послуг органами виконавчої влади розташованими на території Яворівського району.
 2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Прези-дента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр.
 3. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

 1. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
 2. У центрі, також здійснюється прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Яворівської районної державної адміністрації.
 3. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.
 4. Порядок організації та діяльності Центру визначається регламентом роботи Центру надання адміністративних послуг при Яворівській районній державній адміністрації.
 5. Складовою частиною центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
 6. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи Яворівської районної держаної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.
 7. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Яворівської районної державної адміністрації з числа державних службовців апарату Яворівської райдержадміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою Яворівської районної державної адміністрації.

 1. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.
 2. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задо-воленні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністратив-них послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 1. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

 1. Здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру покладається на відділ економічного розвитку, торгівлі та промисловості Яворівської райдержадміністрації.
 2. Центр очолює керівник відділу економічного розвитку, торгівлі та промисловості Яворівської райдержадміністрації. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою Яворівської районної держадміністрації.

Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

 1. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
 2. Час прийому суб’єктів звернень у центрі: без перерви на обід

Понеділок з 08:00 до 17:00

Вівторок з 08:00 до 20:00

Середа з 08:00 до 17:00

Четверг з 08:00 до 20:00

П’ятниця включно з 08:00 до 17:00

Субота з 08:00 до 16:00

 1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.