СТАН ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НОВОЯВОРІВСЬКИМ МІСЬКИМ ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ УПРОДОВЖ СІЧНЯ-ЛЮТОГО 2018 РОКУ

Упродовж січня-лютого 2018 року Новояворівський міським центром зайня-
тості надавалися соціальні послуги 629 громадянам, з котрих 437, або 69,5%— зареєстровані безробітні. Упродовж січня-лютого 2017 року послугами служби зайнятості скористалися 870 незайнятих осіб, з них 597, бо 68,6% —

мали статус безробітного. З числа тих, хто перебував на обліку, у звітному періоді статус безробітного набули 138 осіб (у відповідному періоді 2017 ро­ку — 183 особи).

На кінець лютого 2018 року кількість зареєстрованих безробітних становила 341 особу (на відповідну дату торік — 391 особа), з яких 63,0% складали жі­нки, 43,4% — молодь у віці до 35 років, 26,4% належали до осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні.

 

Середня тривалість зареєстрованого безробіття

Попит на робочу силу

Середня тривалість безробіття на початок березня 2018р. у порівнянні з ми­нулорічним показником зменшилась на 1 кал. день і становила 107 днів.

Кількість вакансій, наявних в базі даних служби зайнятості у порівнянні з ана­логічним періодом 2017 року збільшилась з 325 до 485 одиниць (на 1,5). Рівень укомплектування зменшився з 76,8% до 56,7%. Станом на 01.03.2018 року актуальними залишалися 129 вакансій, у тому числі: 111 одиниць — для робітників (86,0%); 9 — для службовців (7,0%); 9 - найпростіші професії (7,0%).

Загалом навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кі­нець лютого 2018 року склало майже 3 безробітних.

Із загальної чисельності зареєстрованих вакансій 4,5 % - вакансії з мінімаль­ною заробітною платою (січень - лютий 2017 року - 40,9%), 63,3% - від міні­мальної до середньої зарплати в області (53,9%), 32,2% — понад середню зар­плату в області (5,2 %).

Середня тривалість укомплектування вакансій - 21 кал. день, січень-лютий 2017 року - 14 кал. днів, середня тривалість пошуку роботи безробітними (з моменту надання статусу до працевлаштування) — 139 кал. днів (січень-лютий 2017 року — 141). Про наявність вакансій прозвітували 116 роботодав­ців (у січні-лютому 2017 року — 134). Рівень забезпечення працедавців робо­чою силою за сприянням служби зайнятості становив 78,4% (79,1%).

Працевлаштування громадян

Виплата допомоги з безробіття одноразово для запо чаткування підприємницької діяльності

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням міської служби зайнятості, у січні-лютому 2018 року становила 236 осіб, у тому числі 64 за­реєстрованих безробітних. Чисельність працевлаштованих службою зайнятості незайнятих громадян у відповідному періоді 2017 року становила 240 осіб (у тому числі 77 безробітних). Рівень працевлаштування зареєстрованих безробіт­них у звітному періоді становив 14,6%. Загальний рівень працевлаштування громадян становив 37,5%. У січні-лютому 2017 року рівень працевлаштування безробітних склав 12,9% при загальному показнику 27,6%.

 

За рахунок здійснення виплати допомоги з безробіття одноразово для започат-кування підприємницької діяльності працевлаштовано 1 особу. У січні-лютому 2017 року підприємцями за сприянням СЗ не працевлаштовано жодної особи.

Організація професійного навчання. Видача ваучерів для підтримання конкуренто­спроможності осіб.

За скеруванням служби зайнятості професійне навчання, перенавчання та під­вищення кваліфікації проходили 77 осіб (у січні-лютому 2017 року - 116 осіб). Рівень охоплення профнавчанням безробітних становив 18,9% (у січні-лютому 2017 року — 19,4%). Рівень працевлаштування після закінчення навчання за­лишився на рівня 2017 року - 100 %.

Після закінчення професійного навчання на обліку не залишилося жодного без­робітного (січень-лютий 2017 року - також жодної особи). Обсяги професійного навчання на замовлення працедавців та для отримання одноразової виплати допомоги з безробіття для започаткування підприємни­цької діяльності у січні-лютому 2018 року становили 77 осіб, у 2017 році -116 безробітних (частка в загальних обсягах професійного навчання становила 100%, січень-лютий 2017 року — 100%).

Загалом Новояворівським МЦЗ у січні-лютому 2018 року для підтримання конкурентоспроможності осіб не видано жодного ваучера.

Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру

Загалом у громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 34 особи, з них 19 безробітних (у січні-лютому 2017 року — 37 осіб). Рівень участі у цих роботах становив 4,3 % загальної чисельності зареєстрованих безробітних (торік — 6,2%>).

Виплата допомоги з безробіття

Станом на 1 березня 2018 року з числа зареєстрованих безробітних, які перебу­вали на обліку в службі зайнятості, допомогу з безробіття отримували 276 осіб (на 01.03.2017 року — 391 особа). Чисельність отримувачів допомоги з безро­біття у порівнянні з відповідною датою торік зменшилась на 115 осіб.

Безробітні жінки Соціальні послуги надавалися 280 жінкам, котрі мали статус безробітної (у сі­чні-лютому 2017 року — 374 особи). З їх числа за сприянням служби зайнятос­ті працевлаштовано 48 осіб (рівень працевлаштування безробітних жінок склав 17,1%), охоплено професійним навчанням 48 осіб (17,1%), до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 13 осіб. На початок березня 2018 року частка жінок у загальних обсягах зареєстрованого безробіття становила 63,0%, на 01.03.2017 - 62,6%.

У звітному періоді мали статус 193 молодих особи у віці до 35 років (у січні-лютому 2017 року — 239 осіб). За сприянням служби зайнятості працевлашто­вано 27 молодих особи з числа зареєстрованих безробітних (рівень працевлаш­тування безробітної молоді склав 14,0%), охоплено професійним навчанням 33 особи (17,0%), до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 11 осіб (5,7%). Частка молоді у віці до 35 років у загальних обсягах зареєстро­ваного безробіття на початок березня 2018 року становила 43,4% (на початок березня 2017 року - 40,0%).

Безробітна молодь Соціальні послуги надавалися 119 безробітним соціально вразливих осіб (із врахуванням осіб, які належать до цієї категорії відповідно до ст.14 Закону України «Про зайнятість населення»). За сприянням служби зайнятості праце­влаштовано 13 соціально вразливі осіб з числа зареєстрованих безробітних (рі­вень працевлаштування безробітних соціально незахищених осіб склав 10,9%), охоплено професійним навчанням 15 осіб (12,6%), до громадських та інших ро­біт тимчасового характеру залучено 4 особи (3,4%). На початок березня 2018 року продовжують отримувати послуги 90 осіб, що потребують додаткових со­ціальних гарантій та мають статус безробітного. Частка їх у загальних обсягах зареєстрованого безробіття становила 26,4% (на початок березня 2017 року — 31,0%).

Особи, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (ст.14 Закону України «Про зайнятість населення»)

Інваліди, котрі не досягли пенсійного віку (ст.14 Закону України «Про зайнятість населення»)

Соціальні послуги упродовж звітного періоду надавалися 22 інвалідам, котрі мали статус безробітного (22 інвалідам зі статусом безробітного у січні-лютому 2017 року).

  • працевлаштовано за сприянням центру зайнятості 1 інваліда, котрий мав статус безробітного (січень-лютий 2017 року — 3). Рівень працевлашту­вання безробітних інвалідів становив 5,0 %, у січні-лютому 2017 року - 13,6 %.
  • за скеруванням СЗ не навчалась жодна особа, у січні-лютому 2017 року -навчалась 1 особа за скеруванням СЗ.
  • не брала участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру жо­дна особа, січень-лютий 2017 року - також не залучалися до громадських та інших робіт тимчасового характеру інваліди.

 

На початок березня 2018 року послуги отримували 20 інвалідів з числа зареєст­рованих безробітних, що на 3 особи більше ніж на 01.03.2017 року.

 

Надання послуг учасникам А ТО

Соціальні послуги упродовж січня - лютого 2018 року надавалися 21 учаснику АТО, котрі мали статус безробітного (упродовж січня-лютого 2017 року - 35 осіб). Упродовж цього періоду:

  • працевлаштовано за сприянням центру зайнятості 1 учасника АТО, ко­трий мали статус безробітного (упродовж січня-лютого 2017 року -5 осіб). Рівень працевлаштування безробітних учасників АТО становив 5,0 %;
  • навчалося за скеруванням ЦЗ 2 особи (9,5%), упродовж січня-лютого 2017 року - 6 осіб.
  • брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру - 1 особа, упродовж січня-лютого 2017 року - 1 особа.

Середній розмір ДБ учасників АТО становить 4163 грн.

На початок березня 2018 року послуги отримували 9 учасників АТО з числа зареєстрованих безробітних, що на 17 учасників менше ніж у аналогіч­ному періоді 2017 року.

СТАН ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НОВОЯВОРІВСЬКИМ МІСЬКИМ ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ УПРОДОВЖ СІЧНЯ-ЛЮТОГО 2018 РОКУ

 

 

Переглядів: 183