Перший заступник голови Яворівської районної державної адміністрації

Перший заступник та заступник голови райдержадміністрації забезпечують реалізацію повноважень райдержадміністрації у відповідних напрямах діяльності, спрямовують, координують та здійснюють оперативний контроль за діяльністю відповідних  управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, органів виконавчої влади щодо:

 • підготовки та реалізації планів роботи райдержадміністрації;
 • формування та виконання районного бюджету;
 • розробки галузевих програм;
 • контролю, аналізу та оцінки стану економічного та соціального розвитку району у відповідних сферах;
 • виконання вимог положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
 • виконання розпоряджень та доручень голови обласної та районної державних адміністрацій;

Забезпечують реалізацію повноважень райдержадміністрації у відповідних сферах щодо:

 • сприяння розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональних зв’язків, формуванню та розвитку міжнародних проектів і програм;
 • внесення в установленому порядку пропозицій щодо залучення іноземних інвестицій.

Забезпечують взаємодію райдержадміністрації з районною радою в процесі підготовки та прийняття відповідних документів.

Подають пропозиції до планів роботи райдержадміністрації, щоденно інформують голову райдержадміністрації про стан справ у галузях народного господарства, соціально-політичну обстановку та проблемні питання для узагальнення і підготовки відповідних повідомлень обласній державній адміністрації.

Забезпечують підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів відповідно до покладених на них обов’язків.

Відповідають за підготовку питань для розгляду на засіданнях Колегії райдержадміністрації, нарадах голів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій.

Дають доручення керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації. Погоджують відрядження та відпустки керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Беруть участь в роботі районної ради та її постійних комісій з питань, що належать до сфери їх компетенції, засідань колегії підпорядкованих управлінь, а також у нарадах в структурних підрозділах райдержадміністрації і виконкомах, на  засіданнях сесій місцевих рад, зборах громадян і трудових колективів.

Вносять пропозиції голові районної державної адміністрації щодо вирішення питань керівних кадрів відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, а також пропозиції щодо притягнення їх до відповідальності, відповідно до розподілу функціональних обов’язків і чинного законодавства.

Відповідають за кваліфіковане та своєчасне виконання відповідними управліннями, відділами й іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, постанов, наказів, вказівок органів влади вищого рівня, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, а також інших повноважень, передбачених чинним законодавством.

Сприяють органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій, зміцнення їх матеріально-технічної бази.

Розглядають звернення громадян, проводять їх особистий прийом.

Здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством.

 

 

Перший заступник голови райдержадміністрації

Виконує обов’язки голови районної державної адміністрації на період його відсутності.

Забезпечує реалізацію державної політики в галузях:

 • житлово – комунального господарства району;
 • агропромислового розвитку району;
 • земельних відносин;
 • енергетики та шляхового будівництва;
 • державної політики у сфері енергозбереження;
 • розвитку інфраструктури та транспорту і зв’язку.

Здійснює відповідно до законодавства контроль за станом фінансової дисципліни, обліку та звітності у структурних підрозділах, установах та організаціях, які є одержувачами бюджетних коштів.

Забезпечує надання в установленому порядку до органів виконавчої та представницької влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України щодо обсягу коштів Державного бюджету України, що підлягають розподілу між територіальними громадами, стосовно розмірів  трансфертів, даних про зміни складу об’єктів, які підлягають бюджетному фінансуванню, підготовки територіального балансу фінансових ресурсів.

Забезпечує складання бюджету району та інформації про його виконання.

Вносить пропозиції щодо внесення змін до районного бюджету у визначених законодавством межах.

Відповідає за загальну організацію та виконання місцевих бюджетів району.

Надає органам місцевого самоврядування методичну допомогу щодо формування місцевих бюджетів.

Організовує подання на розгляд і затвердження районною  радою звітів про виконання районного бюджету в термін, визначений  законодавством.

Відповідно до чинного законодавства організовує роботу з контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.

Забезпечує отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформації, необхідної для складання і виконання бюджету.

 • у сфері інвестиційної діяльності, промислової політики;
 • державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, організовує взаємодію з місцевими органами самоврядування з питань соціально-економічного розвитку;
 • державної цінової і тарифної політики;
 • державної політики у сфері розвитку фондового ринку, випуску та обігу цінних паперів;
 • державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

Координує виставкову діяльність в районі.

Вносить пропозиції щодо розробки проектів Державної програми соціально-економічного розвитку України і довгострокових прогнозів, а також до   проектів   державних   цільових   програм   розвитку відповідних галузей економіки.

Сприяє забезпеченню державних гарантій у сфері праці та організації їх виконання.

Організовує контроль за дотриманням законодавства про працю, зокрема щодо захисту законних прав громадян на працю.

Забезпечує розробку проектів щорічних прогнозів соціально-економічного розвитку району, організацію їх виконання. Координує реалізацію Стратегії розвитку Яворівщини.

Вносить пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку територіально-господарського потенціалу району, регулювання інвестиційної діяльності.

Координує здійснення державної регуляторної політики та підприємництва.

Координує розробку і реалізацію Регіональної програми розвитку малого підприємництва.

Відповідно до чинного законодавства організовує роботу з контролю за цільовим використанням бюджетних коштів у відповідних галузях.

Забезпечує отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформації, необхідної для складання і виконання бюджету.

Координує роботу щодо охорони та облаштування державного кордону.

Координує зовнішньополітичну діяльність та розвиток прикордонної інфраструктури (в межах своїх повноважень).

Забезпечує припинення нелегальної міграції та порушення іноземцями правил перебування на території України.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок і призов

громадян на строкову військову службу.

Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною на території району, у тому числі в особливий період.

Забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги та допомогу сім'ям військовослужбовців строкової служби.

Сприяє проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу.

Вживає    заходів     щодо об’єднання за згодою підприємств, установ та

організацій належних їм ресурсів, бюджетних і позабюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури. У межах повноважень вирішує питання соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць району:

 • агропромислового комплексу;
 • земельних відносин;
 • розвитку внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської продукції, харчової, лісової та переробної промисловості;
 • координації виставкової діяльності у сферах агропромислового комплексу;
 • житлово – комунального господарства;
 • державної політики у сфері енергозбереження;
 • розвитку інфраструктури, транспорту та зв’язку;
 • електроенергетики, геологорозвідки.

Забезпечує вирішення питань шляхового господарства, дорожнього будівництва.

Здійснює організацію державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням будівельних норм відповідно до законодавства.

Координує та контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації та захоронення промислових, побутових й інших відходів та організованого вивозу ТВП.

Здійснює контроль за проведенням робіт з газифікації населених пунктів.

Вживає заходів щодо приватизації земель відповідно до чинного законодавства України.

Забезпечує організацію ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою відповідно до чинного законодавства України.

Здійснює контроль за використанням та охороною земель, вод, рослинного і тваринного світу. Організовує роботу щодо надання у користування мисливських угідь, віднесення лісів до категорії захищеності, а також поділу лісів за розрядами та заборони використання окремих лісових ресурсів.

Забезпечує реалізацію на території району державної політики в галузі водного господарства.

Визначає для підприємств, установ та організацій ліміти використання природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством.

У визначеному законом порядку вирішує питання щодо припинення або тимчасового призупинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища та санітарних норм.

Забезпечує розробку регіональної екологічної програми та вносить пропозиції щодо державної екологічної програми.

Забезпечує проведення моніторингу встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Сприяє залученню підприємств, установ та організацій до участі в розвитку житлово-комунального господарства.

Забезпечує координацію і здійснює контроль за реалізацією перспективних і поточних планів розвитку житлово-комунальних підприємств.

Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства.

Вносить пропозиції щодо перегляду перспективи розвитку житлово-комунального господарства району.

Організовує матеріально-технічне та сервісне обслуговування сільськогосподарських і переробних підприємств, господарств усіх форм власності, впровадження у виробництво досягнень науки та передових технологій у сфері агропромислового комплексу.

Сприяє діяльності ради власників колективних сільськогосподарських підприємств,  співпраці виробничих структур агропромислового комплексу з  навчальними закладами та промисловими підприємствами області.

Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції, забезпечення охорони прав винахідників і раціоналізаторів.

Вживає заходів щодо відшкодування збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями.

Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій.

 

Здійснює керівництво:

 • фінансового управлінням райдержадміністрації;
 • відділу економічного розвитку, торгівлі та промисловості райдержадміністрації;

 

 • головним спеціалістом з мобілізаційної, оборонної роботи;
 • головним спеціалістом з питань взаємодії з правоохоронними органами, виявлення та запобігання корупції;
 • сектором з питань цивільного захисту райдержадміністрації
 • відділом житлово – комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації;
 • відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації;
 • відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації.
 • сектором управління земельними ресурсами;

 

 

Координує діяльність:

 • Головного управління Державної казначейської служби України у Яворівському районі;
 • Державної або з часткою державної власності акціонерних компаній, товариств, корпорацій, концернів у сфері промисловості;
 • Яворівського відділення Городоцької об’єднаної державної податкової інспекції Львівській області;
 • Банківськими установами району.
 • Спеціальної економічної зони «Яворів»;
 • Яворівського відділення поліції ГУ НП України у Львівській області;
 • Яворівським РВ МНС у Львівській області;
 • Яворівського районного військового комісаріату;
 • Митних постів «Краковець», «Грушів»;
 • Відділів прикордонної служби Краковець, Грушів, Салаші;
 • районного спеціалізованого лісогосподарського підприємства „Галсільліс”;
 • ЦТП № 25 м.Яворова «Укртелеком»;
 • ЦПЗ № 8 ЛД УДППЗ Укрпошта»;
 • Підприємств житлово-комунального господарства району;
 • Підприємств переробної та харчової промисловості;
 • Райспоживспілки;
 • Відділу Держгеокадаструв Яворівському районі;
 • Яворівського відділення бюро технічної інвентаризації;
 • Яворівського РЕМу;
 • Газопостачальних організацій Яворівського району;
 • Залізничних станцій;
 • Будівельних організацій району;
 • Державного фонду сприяння молодіжного будівництва;
 • Державної районної інспекції захисту рослин;
 • Автотранспортних підприємств;
 • управління Держпродспоживслужби у Яворівському районі;

Забезпечує взаємодію з:

 • політичними партіями та громадськими організаціями;
 • народними депутатами України, депутатами обласної, районної та місцевих рад;
 • Яворівською РО ТОВ «Червоного хреста».

Організовує роботу

 • комісій відповідно до закріплених структурних підрозділів райдержадміністрації та напрямків роботи;

 

 

Біографічна довідка

Працює

 

 

 перший заступник голови Яворівської районної державної адміністрації

 

Громадянство  громадянин України
 

Число, місяць і рік народження

 

16 липня 1971 року

 

Місце народження

 

м.Ставрополь, Ставропольський край

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вища, 1992 р., Одеське вище артилерійське командне училище ім. М.В. Фрунзе, спеціальність – командна тактична артилерія, кваліфікація – інженер по експлуатації артилерійського озброєння.

1999 р., Об'єднаний інститут воєнної розвідки при Національній академії оборони України, спеціальність – «Військове управління у міжнародних відносинах», кваліфікація – магістр військового управління.

 

Науковий ступінь, вчене звання  не має
Володіння мовами -
Нагороди,

почесні звання

 

не має

Прийняття Присяги державного службовця    -
Ранг державного службовця   -

 

Категорія посади

державної служби        -

 

Загальний стаж роботи

         

25 років  10 місяців 08 днів

Стаж державної служби   22 рік  04 місяців 06 днів
Стягнення        не має
Трудова діяльність

 

 

з 08.1988 по 12.2010

з 02.2011 по 11.2011

з 09.2014 по 07.2015

 

з 07.2015 по 10.2015

 

з 10.2015 по 09.2016

 

з 02.2012 по 01.2017

 

з 12.2017 по 10.2018

 

з 10.2018 до цього часу

 

Військова служба в Збройних Силах України;

Директор ТзОВ  «Маат-Захід» ;

Заступник директора з питань безпеки ДП «Арена Львів»;

Начальник відділу служби безпеки СП «Оптіма – фарм ЛТД»;

Заступник директора з питань безпеки ДП «Арена Львів»;

Приватний підприємець;

 

 

Директор ТзОВ «Юнайтед Армор Груп »

Перший заступник голови Яворівської районної державної адміністрації.

Додаткова інформація                                            не має

 

 

Заступник керівника апарату райдержадміністрації – завідувач сектору персоналу                                                      

 

          М. Хитрейко

 

26.10.2018 року

Декларація 2015

Additional Info