Структурні підрозділи

Структурні підрозділи

Начальник: Прядко Галина Вадимівна
тел./факс: +38 (03259) 2-14-35

Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год., обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щоденно з 08.00-17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год.
Основні завдання відділу:
- організовує виконання  Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,наказів Мінекономрозвитку України , міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснюєконтроль за їх реалізацією;
- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
- надає адміністративні послуги;
- бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб'єктів надання адміністративнихпослуг, центрів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів;
- здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм істандартів у межах визначених повноважень;
- аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку , секторів та галузей економіки району, проводитьоцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку регіону;
- бере участь  у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвиткурайону;
- розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегіїрозвитку та підготовку звітів про її виконання;
- бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку району на середньо- такороткостроковий період,забезпечує координацію виконання завдань, визначених загальнодержавнимипрограмами  економічного, соціального розвитку та іншими  державними цільовими програмами на територіїрайону;
- розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми їїекономічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільовихпрограм, метою яких є розв'язання проблем розвитку району;
- забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району  накороткостроковий період;
- здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку району  для визнання територійдепресивними; розробляє програми подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконання;
- розробляє в установленому порядку пропозиції щодо вступу до відповідних об'єднань єврорегіональногоспівробітництва та реалізації спільних з іншими суб'єктами транскордонного співробітництва проектів(програм);
- розробляє та надсилає проекти програм транскордонного співробітництва центральним органам виконавчоївлади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері (для підготовки у межах їхповноважень експертних висновків стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки реалізаціїпроектів), та Мінекономрозвитку для надання відповідної державної фінансової підтримки;
- проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів іпослуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив наекономічний та соціальний розвиток регіону;
- бере участь у межах компетенції в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної ціновоїполітики та вдосконалення порядку регулювання цін;
- розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створеннясприятливого інвестиційного клімату;
готує пропозиції щодо:
погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, якіреалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;
створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режимуінвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;
- аналізує економічні та соціальні наслідки функціонування спеціальних економічних зон і територійпріоритетного розвитку та подає Мінекономрозвитку відповідну інформацію;
- бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямівінноваційної діяльності;
- готує та подає спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційноїдіяльності пропозиції щодо включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державнихпрограм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;
- розробляє проекти регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва,забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;
- сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;
- бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі,ресторанного господарства та побутового обслуговування;
- сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;
- бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сферігосподарської діяльності;
- бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності дозвільних органів та державнихадміністраторів;
- забезпечує нагляд за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначаєкоординатора проекту;
- бере участь разом з іншими структурними підрозділами в реалізації державної зовнішньоекономічної політикив частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва зЄС та Митним союзом, подає Мінекономрозвитку відповідні пропозиції;
- забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств таорганізацій району  у виставково-ярмаркових заходах;
- інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що розташовані на території району, про наказиМінекономрозвитку щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій,передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", та подає Мінекономрозвиткувідповідну інформацію;
- вносить пропозиції щодо проекту районногобюджету;
- вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;
- забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
- бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
- розробляє проекти розпоряджень голови районної  державної адміністрації, у визначених законом випадках -проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
- бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної  державної адміністрації, проектівнормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
- бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчоївлади;
- бере участь у підготовці звітів голови районноїдержавної адміністрації для їх розгляду на сесії відповідноїмісцевої ради;
- готує самостійно або з іншими структурними  підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для поданняголові  районної державної адміністрації;
- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
- готує (бере участь в підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій іробочих груп у межах своїх повноважень;
- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
- постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
- контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органіввиконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;
- здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
- забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захистунаселення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
- бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
- забезпечує захист персональних даних;
- здійснює інші передбачені законом повноваження.

Начальник: Васильовський Михайло Васильович
тел.: +38 (03259) 2-16-35

Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год., обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щоденно з 10.00-16.00 год., Пт. з 10.00-15.45 год

Основні функції керівника:

- здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
- подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;
- затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між ними;
- планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
- звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
- може входити до складу колегії районної державної адміністрації;
- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
- може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
- представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
- подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
- розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису управління;
- здійснює добір кадрів;
- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
- подає голові районної держадміністрації пропозиції щодопризначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління,присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю,працівників управління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
- забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни

Начальник: Горох Надія Яківна
тел.: +38 (03259) 2-12-85
Заступник керівника управління - начальник бюджетного відділу: Фірчук Ірина Теодорівна
тел.: +38 (03259) 2-23-62
E-mail: 29fin-yavoriv@ukr.net
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-16.00 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: перший і третій вівторок місяця з 08.00-12.00 год.

Основні завдання управління:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;
- здійснення  загальної  організації  та  управління  виконанням районного   бюджету,   координація   в   межах  своєї   компетенції   діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

Начальник: Ганусяк Уляна Петрівна
тел.: +38 (03259) 2-12-83
Заступник начальника управлінняКашуба Лідія Степанівна,
тел. +38 (03259) 2-12-83
Заступник начальника – начальник відділу грошових виплат і компенсацій: Когут Валентина Миколаївнапла
тел. +38 (03259) 2-12-83
E-mail:  upszn.ya.lv@ukr.net
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. Шевченка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щоденно з 08.00-17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год.

Основні завдання управління:
- реалізація державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціальнонезахищених громадян - пенсіонерівінвалідіводиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавленихбатьківського  піклуванняосіб із їх числа, одиноких   матерів, багатодітних сімейінших  громадян, яківнаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості  потребують допомоги  та  соціальної  підтримки з бокудержави;
- здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій  органами  Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;
- забезпечення виконання державних гарантій з надання населенню допомог, субсидій для  відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послугпридбання скрапленого газутвердого та рідкого  пічногопобутового палива, пільг та компенсацій згідно чинного законодавства;
- розроблення та   організація  виконання  комплексних  програм поліпшення  соціального обслуговуванняінвалідів, пенсіонерів та  всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальнихпослуг за місцем проживання;
- сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктуринаправлення  інвалідів  та дітей-інвалідів  до реабілітаційних установ та навчальних закладів системисоціального захисту населення (районного значення);
- забезпечення реалізації державної політики зайнятості на відповідній території;
- забезпечення виплат передбачених  законодавством  компенсацій та допомоги громадянам, які постраждаливнаслідок Чорнобильської катастрофи;
- виконання функцій  головного  розпорядника  коштів  місцевого бюджету  на  здійснення  заходів звиконання  державних  програм соціального захисту  населення  за рахунок субвенції з державного бюджету;
- сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні  питань соціально-економічного розвиткувідповідної території

Начальник: Рис Олена Богданівна
тел.: +38 (03259) 2-13-79
E-mail: susd-yavoriv@ukr.net
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. Івана Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щоденно з 09.00-12.00 год.

Основні завдання керівника:
- реалізація на території Яворівського району державної  політики  зпитань   соціального   захисту    дітей,   запобігання    дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
- розроблення і   здійснення  самостійно  або  разом  з  іншими структурними підрозділами  виконавчої  владиорганами  місцевого самоврядуванняпідприємствамиустановами та організаціями усіх форм власностігромадськими організаціями заходів  щодо  захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органівмісцевого самоврядування, підприємств,установ та організацій усіхформ  власності  у  вирішенні  питань соціального захисту дітей та організації роботи  із  запобігання  дитячій  бездоглядності   табезпритульності;
- визначення пріоритетних  напрямів  поліпшення  на території Яворівського району території  становища дітейїх  соціального  захисту,   сприяння фізичномудуховному та інтелектуальному розвитковізапобіганнядитячій  бездоглядності  та   безпритульності,   вчиненню   дітьми правопорушень.

Начальник: Коструба Віталій Юрійович
тел.: +38 (03259) 2-21-59
спеціалісти: 22496

Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щоденно з 08.00-17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год

Основні завдання відділу:

- забезпечення реалізації державної політики у галузі житлово-комунального господарстватому числі у сферіпитної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-,тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), житлової політики, благоустрою населенихпунктівповодження з побутовими відходами, похованнясферах транспорту (автомобільного, залізничного ірічкового), дорожнього господарства

Начальник відділу - головний архітектор району: Новосілець Любомир Петрович
тел.: +38 (03259) 2-11-73

Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щоденно з 08.00-17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год.

Основні завдання відділу:

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб
- надає адміністративні послуги;
- здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм істандартів у межах визначених повноважень;
- аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері містобудування таінфраструктури у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;
- бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвиткурайону;
- вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;
- забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
- надає містобудівні  умови та обмежень забудови земельної ділянки;
- надає будівельний  паспорт забудови земельної ділянки;
- надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщеннятимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;
- оформляє паспорт прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;
- надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об'єктаммістобудування;
- забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;
- сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;
- забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів,містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;
- співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів містобудування;
- інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових,енергетичних і транспортних комплексів;
- організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;
- сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;
- бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктуриразі визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою);
- розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва, утому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;
- здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об'єктів;
- бере участь у розгляді питань, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
- здійснює моніторинг проектування та будівництва об'єктів в рамках реалізації проектів державного значення;
- бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель,впровадження екологічно безпечних технологій;
- бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичнихресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;
- бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;
- бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об'єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;
- здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;
- бере участь у складанні переліків об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень,передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;
- надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;
- розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах району, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;
- організовує     розробку    та    проведення    експертизи містобудівної  документації  населених   пунктів  відповідно   до державних норм і стандартів;
- організовує охоронуреставрацію та використання пам'яток архітектури   і  містобудуванняпалацово-парковихпаркових  та історико-культурних ландшафтів;
- погоджує програми та проекти проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень,будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфер і охорони культурної спадщини;
- забезпечує захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
- формує та подає у встановленому порядку Львівській обласній державній адміністрації пропозиції щодо занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього; занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;
- створює умови для збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених пунктів;
- погоджує  документацію  із  землеустрою  у  випадках  та порядкувизначених  Земельним  кодексом України  та Законом  України  "Про землеустрій", щодо відповідності зазначеної  документації  законодавству  у сфері містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини

Начальник: Байда Володимир Петрович
тел.: +38 (03259) 2-12-71
E-mail:  osvita_yavoriv@i.ua
Офіційний веб-сайт: www.yavoriv-vo.lviv.ua
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. Львівська, 23
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щопонеділка з 13.00-17.00 год.

Основні завдання керівника відділу:

- здійснює керівництво відділу освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
- подає на затвердження голові Яворівської районної  держадміністрації положення про відділ освіти;
- затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти та розподіляє обов’язки між ними;
- планує роботу відділу освіти, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Яворівської районної держадміністрації;
- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти;
- звітує перед головою Яворівської районної держадміністрації про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи;
- може входити до складу колегії Яворівської районної  держадміністрації;
- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу освіти, та розробляє проекти відповідних рішень;
- може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
- представляє інтереси відділу освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Яворівської районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної Яворівської районної держадміністрації;
- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
- подає на затвердження голови Яворівської районної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
- розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Яворівської районної  держадміністрації кошторису відділу освіти
- здійснює добір кадрів;
- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу освіти;
- подає голові Яворівської районної держадміністрації пропозиції щодо:
призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу освіти, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю,працівників відділу освіти, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення додисциплінарної відповідальності;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;
- забезпечує дотримання працівниками відділу освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
- заохочує та накладає дисциплінарне стягнення на працівників відділу освіти, керівників навчальних закладів та установ освіти;
- призначає на посаду і звільняє з посади керівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності;
- здійснює інші повноваження, визначені законом

 

Начальника: Лялюк Наталія Юріївна

тел.: +38 (03259) 2-11-62
факс: +38 (03259) 2-11-63
E-mail: m-sokil@meta.ua
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. І.Франка, 10
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: Пн: 11.00-14.00 год, Ср: 09.00-13.00 год.

Основні завдання керівника відділу:
- здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати йогодіяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
- планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Яворівської райдержадміністрації;
- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
- розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Яворівської райдержадміністрації кошторисувідділу;
- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;
- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
- здійснює інші повноваження, визначені законом

Керівник: Адамчук Алла Володимирівна
тел.: +38 (03259) 2-10-56
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. Львівська, 25
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год., обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щоденно з 08.00-17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год

Основні завдання відділу:

- реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства,  здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;
- координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та юридичними особами приватного права у питаннях архівної справи  і діловодства;
- внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них місятяться;
- здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Завідувач сектору: Комар Володимир Миколайович
тел.: +38 (03259) 2-14-32

Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щоденно з 08.00-17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год.

Основним завданням сектору є:

- забезпечення реалізації, у межах законодавства, державної політики у сфері цивільного захисту на території району

Завідувач сектору: Свистун Роман Богданович
тел: +38 (03259) 2-21-33
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00-17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год., обідня перерва з 12.00-12.45 год.
Графік прийому громадян: щоденно з 08.00-17.00 год., Пт. з 08.00-15-45 год.

Основним завданням сектору є: забезпечення реалізації на території району державної політики у сферімолоді, фізичної культури та спорту.

Начальник: Дида Ірина Петрівна тел.: +38 (03259) 2-10-90
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. Львівська 10
E-mail: cnapyavoriv@ukr.net
Розклад роботи: Пн. з 12:00 -20:00 , Вт. Ср.,Чт,  з 08.00-17.00 год., Пт., з 08.00-15:45 год., безперерви на обід
Графік прийому громадян: Пн. з 12:00 -20:00 , Вт. Ср.,Чт,  з 09.00-16.00 год., Пт., з 08.00-15:00 год., безперерви на обід

Основним завданням керівника відділу є:

- здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати йогодіяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
здійснює керівництво роботою Центру надання адміністративних послуг (далі Центр), несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;
- координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов'язків;
організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
- сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;
розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
подає на затвердження голові Яворівської районної держадміністрації положення про відділ;
затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;
- планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;
вживає заходів для вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
- звітує перед головою Яворівської районної держадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;
- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
- представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Яворівської районної держадміністрації;
- подає на затвердження голови Яворівської районної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;
- подає голові Яворівської районної держадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державнуслужбу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення тапритягнення до дисциплінарної відповідальності

Завідувач сектору: Біляк Тарас Федорович тел.: +38 (03259) 2-10-90
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. Львівська 10
E-mail: 
Розклад роботи: Пн. з 12:00 -20:00 , Вт. Ср.,Чт,  з 08.00-17.00 год., Пт., з 08.00-15:45 год., безперерви на обід
Графік прийому громадян: Пн. з 12:00 -20:00 , Вт. Ср.,Чт,  з 09.00-16.00 год., Пт., з 08.00-15:00 год., безперерви на обід;