Структурні підрозділи

Структурні підрозділи

Завідувач сектору: Прядко Галина Вадимівна
тел./факс: +38 (03259) 2-14-35

Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год., обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щоденно з 08.00-17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год.
  1. Управління економічної політики та агропромислового розвитку Яворівської районної державної адміністрації (далі - управління) утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах Яворівського району забезпечує виконання покладених на нього завдань.
  1. Управління економічної політики та агропромислового розвитку Яворівської РДА підпорядковується голові райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту економічної політики та  Департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації.
  1. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації, цим Положенням, а також відповідними документами, що регламентують діяльність управління райдержадміністрації.

4.Основні  завдання управління: 

4.1 забезпечення реалізації державної політики на території Яворівського району;

4.2. державної політики економічного і соціального розвитку;

4.3. державної промислової політики;

4.4. державної регіональної політики;

4.5. державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

4.6. державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

4.7 державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

4.7. державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

4.9. єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

4.10. забезпечення реалізації державної політики в управлінні земельними та водними ресурсами для забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад, раціонального використання та охорони земель;

4.11. розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;         4.12. участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону;

4.13. організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

4.14. участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

 Завдання і функції управління:

 5.1. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5.2.  аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку району та галузей економіки;

5.3. розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

5.4. бере участь разом з іншими структурними підрозділами у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку району на середньо та короткостроковий період, забезпечує координацію виконання завдань, визначених загальнодержавними програмами  економічного, соціального розвитку та  іншими  державними цільовими програмами на території району;

5.5. розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району;

5.6. забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району  на короткостроковий період;

5.7. здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку району  для визнання територій депресивними; розробляє програми подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконання;

5.8. розробляє в установленому порядку пропозиції щодо вступу до відповідних об’єднань єврорегіонального співробітництва та реалізації спільних з іншими суб'єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);

5.9. бере участь у межах компетенції в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін;

5.10. розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

5.11. розробляє пропозиції щодо:

- погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

- надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

- створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

5.12. аналізує економічні та соціальні наслідки функціонування спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку та подає Мінекономрозвитку відповідну інформацію;

5.13. бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

5.14. готує пропозиції щодо включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;

5.15. розробляє проекти регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

5.16. сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

5.17. бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

5.18. сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб’єктів малого і середнього підприємництва;

5.19. забезпечує нагляд за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначає координатора проекту;

5.20. бере участь разом з іншими структурними підрозділами в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС;

5.21. забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій району  у виставково-ярмаркових заходах;

5.22. забезпечує доступ до публічної інформації розпорядником якої       він є ;

5.23. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

5.24. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.25. вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

5.26. розробляє проекти розпоряджень голови районної  державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

5.27. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної  державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.28.  бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів;

5.29. бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

5.30.  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

5.31. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.32. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.33. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

5.34. контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

5.35. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

5.36. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

5.37. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.38. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

5.39. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5.40. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5.41. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузях агропромислового виробництва у межах Яворівського району та вживає заходів до усунення недоліків;

5.42. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку  Яворівського району;

5.43. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

5.44. готує пропозиції до проектів програм і прогнозів соціально-економічного розвитку району, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

5.45. вносить Департаменту агропромислового розвитку пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

5.46. забезпечує формування регіонального резерву сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;

5.47. надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

5.48. надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

5.49. сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

5.50. розробляє і вносить пропозиції районній державній адміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

5.51. сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

5.52. проводить моніторинг використання земельних, лісових та водних ресурсів, сприяє їх ефективному та раціональному використанню;

5.53. вживає заходів щодо розвитку лісового господарства  та збереження лісових ресурсів району;

5.54. координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в регіон;

5.55. сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, погоджує норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки;

5.56. забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;

5.57. готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі галузевих і регіональних угод;

5.58. забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

5.59. забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

5.60. забезпечує організацію та фінансування виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

5.61. подає пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

5.62. здійснює заходи, направлені на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння просуванню сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки;

5.63. здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Міністерству аграрної політики та продовольства України для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати  продовольчу безпеку держави  на відповідному рівні;

5.64. здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку;

5.65. здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;

5.66. координує виконання обласних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;

5.67. вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв'язків та залученню інвесторів;

5.68. забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

5.69. готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

5.70. вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб'єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

5.71. здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;

5.72. сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

5.73. сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

5.74. забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

5.75. сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;

5.76. здійснює контроль за діяльністю аграрної біржі у сфері надання кредитів і тваринницьких дотацій;

5.77. здійснює заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниженні витрат на виробництво продукції, підвищенні ефективності галузей;

5.78. надає допомогу суб'єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

5.79. координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

5.80. розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обгрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

5.81. розробляє регіональні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;

5.82. формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

5.83. проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу  регіону;

5.84. здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енеретичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

5.85. у межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів  палива та відновлювальних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу;

5.86. забезпечує ефективне та цільове використання бюджетних коштів;

5.87.  здійснює інші передбачені законом повноваження.

  1. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

1.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів  райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

1.3. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

1.4. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

1.5. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у сфері агропромислового комплексу;

  1. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
  2. Управління економічної політики та агропромислового розвитку Яворівської районної державної адміністрації складається з відділу економічного розвитку, торгівлі та промисловості та відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації, очолює управління начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно з законодавством про державну службу.
  3. 7. Начальник управління:

7.1. здійснює керівництво управлінням, несе відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

7.2.розробляє положення про управління та подає на затвердження голові районної державної адміністрації ;

7.3. погоджує посадові інструкції працівників відділів;

7.4. координує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

7.5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділів;

7.6. звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на управління  завдань та затверджених планів роботи;

7.7. може входити до складу колегії райдержадміністрації;

7.8. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління та розробляє проекти відповідних рішень;

7.9. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

7.10. представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва  райдержадміністрації;

7.11. подає на затвердження голові  райдержадміністрації проект  штатного розпису управління  в межах визначеної граничної чисельності;

7.12організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

7.13. подає згідно чинного законодавства пропозиції щодо  присвоєння рангів та  заохочення працівнків, а також  подає пропозиції   на розгляд дисциплінарній  комісії про притягнення працівників управління  до  дисциплінарної відповідальності;

7.14. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

7.15. забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

7.16. здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

8.Заключні положення:

  1. Управління економічної політики та агропромислового розвитку Яворівської райдержадміністрації утримується за кошти державного бюджету, якщо інших не передбачено законом.
  2. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
  3. 12. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова районної державної адміністрації у встановленому законодавством порядку.

Начальник: Горох Надія Яківна
тел.: +38 (03259) 2-12-85
Заступник керівника управління - начальник бюджетного відділу: Фірчук Ірина Теодорівна
тел.: +38 (03259) 2-23-62
E-mail: 29fin_yavoriv@ukr.net


Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-16.00 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: перший і третій вівторок місяця з 08.00-12.00 год.

Основні завдання управління:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;
- здійснення  загальної  організації  та  управління  виконанням районного   бюджету,   координація   в   межах  своєї   компетенції   діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

Начальник: Ганусяк Уляна Петрівна
тел.: +38 (03259) 2-12-83
Заступник начальника управлінняКашуба Лідія Степанівна,
тел. +38 (03259) 2-12-83
Заступник начальника – начальник відділу грошових виплат і компенсацій: Когут Валентина Миколаївнапла
тел. +38 (03259) 2-12-83
E-mail:  upszn.ya.lv@ukr.net
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. Шевченка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щоденно з 08.00-17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год.

Основні завдання управління:
- реалізація державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціальнонезахищених громадян - пенсіонерівінвалідіводиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавленихбатьківського  піклуванняосіб із їх числа, одиноких   матерів, багатодітних сімейінших  громадян, яківнаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості  потребують допомоги  та  соціальної  підтримки з бокудержави;
- здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій  органами  Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;
- забезпечення виконання державних гарантій з надання населенню допомог, субсидій для  відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послугпридбання скрапленого газутвердого та рідкого  пічногопобутового палива, пільг та компенсацій згідно чинного законодавства;
- розроблення та   організація  виконання  комплексних  програм поліпшення  соціального обслуговуванняінвалідів, пенсіонерів та  всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальнихпослуг за місцем проживання;
- сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктуринаправлення  інвалідів  та дітей-інвалідів  до реабілітаційних установ та навчальних закладів системисоціального захисту населення (районного значення);
- забезпечення реалізації державної політики зайнятості на відповідній території;
- забезпечення виплат передбачених  законодавством  компенсацій та допомоги громадянам, які постраждаливнаслідок Чорнобильської катастрофи;
- виконання функцій  головного  розпорядника  коштів  місцевого бюджету  на  здійснення  заходів звиконання  державних  програм соціального захисту  населення  за рахунок субвенції з державного бюджету;
- сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні  питань соціально-економічного розвиткувідповідної території

Начальник: Рис Олена Богданівна
тел.: +38 (03259) 2-13-79
E-mail: susd-yavoriv@ukr.net
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. Івана Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щоденно з 09.00-12.00 год.

Основні завдання керівника:
- реалізація на території Яворівського району державної  політики  зпитань   соціального   захисту    дітей,   запобігання    дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
- розроблення і   здійснення  самостійно  або  разом  з  іншими структурними підрозділами  виконавчої  владиорганами  місцевого самоврядуванняпідприємствамиустановами та організаціями усіх форм власностігромадськими організаціями заходів  щодо  захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органівмісцевого самоврядування, підприємств,установ та організацій усіхформ  власності  у  вирішенні  питань соціального захисту дітей та організації роботи  із  запобігання  дитячій  бездоглядності   табезпритульності;
- визначення пріоритетних  напрямів  поліпшення  на території Яворівського району території  становища дітейїх  соціального  захисту,   сприяння фізичномудуховному та інтелектуальному розвитковізапобіганнядитячій  бездоглядності  та   безпритульності,   вчиненню   дітьми правопорушень.

Начальник: Коструба Віталій Юрійович
тел.: +38 (03259) 2-21-59
спеціалісти: 22496

Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щоденно з 08.00-17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год

Основні завдання відділу:

- забезпечення реалізації державної політики у галузі житлово-комунального господарстватому числі у сферіпитної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-,тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), житлової політики, благоустрою населенихпунктівповодження з побутовими відходами, похованнясферах транспорту (автомобільного, залізничного ірічкового), дорожнього господарства

Начальник відділу - головний архітектор району: Новосілець Любомир Петрович
тел.: +38 (03259) 2-11-73

Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щоденно з 08.00-17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год.

Основні завдання відділу:

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб
- надає адміністративні послуги;
- здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм істандартів у межах визначених повноважень;
- аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері містобудування таінфраструктури у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;
- бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвиткурайону;
- вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;
- забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
- надає містобудівні  умови та обмежень забудови земельної ділянки;
- надає будівельний  паспорт забудови земельної ділянки;
- надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщеннятимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;
- оформляє паспорт прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;
- надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об'єктаммістобудування;
- забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;
- сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;
- забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів,містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;
- співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів містобудування;
- інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових,енергетичних і транспортних комплексів;
- організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;
- сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;
- бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктуриразі визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою);
- розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва, утому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;
- здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об'єктів;
- бере участь у розгляді питань, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
- здійснює моніторинг проектування та будівництва об'єктів в рамках реалізації проектів державного значення;
- бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель,впровадження екологічно безпечних технологій;
- бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичнихресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;
- бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;
- бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об'єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;
- здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;
- бере участь у складанні переліків об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень,передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;
- надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;
- розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах району, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;
- організовує     розробку    та    проведення    експертизи містобудівної  документації  населених   пунктів  відповідно   до державних норм і стандартів;
- організовує охоронуреставрацію та використання пам'яток архітектури   і  містобудуванняпалацово-парковихпаркових  та історико-культурних ландшафтів;
- погоджує програми та проекти проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень,будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфер і охорони культурної спадщини;
- забезпечує захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
- формує та подає у встановленому порядку Львівській обласній державній адміністрації пропозиції щодо занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього; занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;
- створює умови для збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених пунктів;
- погоджує  документацію  із  землеустрою  у  випадках  та порядкувизначених  Земельним  кодексом України  та Законом  України  "Про землеустрій", щодо відповідності зазначеної  документації  законодавству  у сфері містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини

Начальник: Байда Володимир Петрович
тел.: +38 (03259) 2-12-71
E-mail:  osvita_yavoriv@i.ua
Офіційний веб-сайт: www.yavoriv-vo.lviv.ua
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. Львівська, 23
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щопонеділка з 13.00-17.00 год.

Основні завдання керівника відділу:

- здійснює керівництво відділу освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
- подає на затвердження голові Яворівської районної  держадміністрації положення про відділ освіти;
- затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти та розподіляє обов’язки між ними;
- планує роботу відділу освіти, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Яворівської районної держадміністрації;
- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти;
- звітує перед головою Яворівської районної держадміністрації про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи;
- може входити до складу колегії Яворівської районної  держадміністрації;
- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу освіти, та розробляє проекти відповідних рішень;
- може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
- представляє інтереси відділу освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Яворівської районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної Яворівської районної держадміністрації;
- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
- подає на затвердження голови Яворівської районної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
- розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Яворівської районної  держадміністрації кошторису відділу освіти
- здійснює добір кадрів;
- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу освіти;
- подає голові Яворівської районної держадміністрації пропозиції щодо:
призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу освіти, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю,працівників відділу освіти, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення додисциплінарної відповідальності;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;
- забезпечує дотримання працівниками відділу освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
- заохочує та накладає дисциплінарне стягнення на працівників відділу освіти, керівників навчальних закладів та установ освіти;
- призначає на посаду і звільняє з посади керівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності;
- здійснює інші повноваження, визначені законом

 

НачальникаЛялюк Наталія Юріївна

тел.: +38 (03259) 2-11-62
факс: +38 (03259) 2-11-63
E-mail: m-sokil@meta.ua
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. І.Франка, 10
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: Пн: 11.00-14.00 год, Ср: 09.00-13.00 год.

Основні завдання керівника відділу:
- здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати йогодіяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
- планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Яворівської райдержадміністрації;
- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
- розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Яворівської райдержадміністрації кошторисувідділу;
- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;
- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
- здійснює інші повноваження, визначені законом

Завідувач сектору: Доскоч Віра Ярославівна
тел.: +38(03259) 2-13-53

спеціалісти: 2-18-67
Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

Основними завданнями юридичного відділу є організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків, здійснення пропаганди чинного законодавства.

Керівник: Адамчук Алла Володимирівна
тел.: +38 (03259) 2-10-56
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. Львівська, 25
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год., обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихіднідні: сб, нд.
Графік прийому громадян: щоденно з 08.00-17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год

Основні завдання відділу:

- реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства,  здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;
- координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та юридичними особами приватного права у питаннях архівної справи  і діловодства;
- внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них місятяться;
- здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Начальник: Дида Ірина Петрівна тел.: +38 (03259) 2-10-90
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. Львівська 10
E-mail: cnapyavoriv@ukr.net
Розклад роботи: Пн. з 12:00 -20:00 , Вт. Ср.,Чт,  з 08.00-17.00 год., Пт., з 08.00-15:45 год., безперерви на обід
Графік прийому громадян: Пн. з 12:00 -20:00 , Вт. Ср.,Чт,  з 09.00-16.00 год., Пт., з 08.00-15:00 год., безперерви на обід

Основним завданням керівника відділу є:

- здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати йогодіяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
здійснює керівництво роботою Центру надання адміністративних послуг (далі Центр), несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;
- координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов'язків;
організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
- сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;
розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
подає на затвердження голові Яворівської районної держадміністрації положення про відділ;
затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;
- планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;
вживає заходів для вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
- звітує перед головою Яворівської районної держадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;
- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
- представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Яворівської районної держадміністрації;
- подає на затвердження голови Яворівської районної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;
- подає голові Яворівської районної держадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державнуслужбу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення тапритягнення до дисциплінарної відповідальності

Завідувач сектору: Біляк Тарас Федорович тел.: +38 (03259) 2-10-90
Поштова адреса: 81000, м. Яворів, вул. Львівська 10
E-mail: 
Розклад роботи: Пн. з 12:00 -20:00 , Вт. Ср.,Чт,  з 08.00-17.00 год., Пт., з 08.00-15:45 год., без перерви на обід
Графік прийому громадян: Пн. з 12:00 -20:00 , Вт. Ср.,Чт,  з 09.00-16.00 год., Пт., з 08.00-15:00 год., без перерви на обід;