Апарат РДА

Апарат РДА

Начальник відділу : Ханас Наталія Степанівна
тел.: +38(03259) 2-17-72
Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год., обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

 • Завдання і функції відділу
  1. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у частині документообігу, реалізації конституційних прав громадян на звернення та доступу до публічної інформації.
  2. Відділ виконує такі завдання:

  9.1. Забезпечує необхідну взаємодію між відділами, управліннями, іншими службами райдержадміністрації у здійсненні її повноважень.

  9.2. Здійснює підготовку проектів розпоряджень інших документів з питань організаційної та управлінської діяльності районної державної адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад, а також проектів розпоряджень, інших документів і пропозицій на виконання доручень керівництва райдержадміністрації та з власної ініціативи в межах компетенції відділу.

  9.3. Здійснює організаційне забезпечення підготовки та проведення нарад, засідань Колегії при голові райдержадміністрації.

  9.4. Бере участь в організаційних заходах щодо підготовки і проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів.

  9.5. Формує план роботи райдержадміністрації та узагальнює звіт про виконання квартального та річного плану.

  9.6. Приймає, реєструє і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, що надійшла до райдержадміністрації, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію.

  9.7. Здійснює контроль  за виконанням відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації і райдержадміністрації, за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також проведення аналізу причин порушення термінів виконання цих документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

  9.8. Забезпечує контроль за термінами виконання документів центральних та вище стоячих органів державної влади, а також службових документів, що підлягають контролю, систематично інформує керівництво про хід їх виконання.

  9.9. Редагує та забезпечує додержання вимог щодо складання і оформлення документів згідно із вимогами Інструкції з діловодства у райдержадміністрації та погоджує їх шляхом візування.

  9.10. Здійснює реєстрацію розпоряджень районної державної адміністрації.

  9.11. Здійснює реєстрацію доручень голови райдержадміністрації та керівництва, забезпечує своєчасне доведення їх до виконавців.

  9.12. Складає зведену номенклатуру справ апарату районної державної адміністрації, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здаванню в державний архів, організовує роботу архівного підрозділу апарату районної державної адміністрації відповідно до Закону України “Про Державний архів України”.

  9.13. Бере участь  у проведенні експертизи наукової і практичної цінності документів під час їх відбірки на державне зберігання, готує справи до здавання у державний архів.

  9.14. Веде облік запитів на інформацію, забезпечує контроль щодо їх своєчасного розгляду відділами і управліннями райдержадміністрації.

  9.15. Забезпечує безперешкодне здійснення конституційних прав громадян на звернення з пропозиціями і  заявами, оскарження дій місцевих органів влади, службових осіб, керівників підприємств, організацій, установ та виконання Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України “Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення”.

  9.16. Здійснює реєстрацію пропозицій, заяв і скарг, які надійшли до райдержадміністрації та забезпечує попередній їх розгляд.

  9.17.  Забезпечує організацію особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, розгляду їх письмових і усних звернень.

  9.18. Надає допомогу структурним підрозділам апарату та райдержадміністрації, виконавчим комітетам місцевих рад з  організації і здійснення роботи щодо розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

  9.19. Виконує інші завдання та функції відповідно до посадових інструкцій працівників та доручень керівництва.

   

Завідувач сектору: Хитрейко Марія Володимирівна

тел.: +38(03259) 2-17-72
Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8
Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.

ІІ. Основні завдання, функції та права сектору персоналу

 1. Основними завданнями сектору персоналу є:

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом у державному органі;

2) забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;

3) забезпечення організаційного розвитку державного органу;

4) добір персоналу державного органу;

5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

7) організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у підпорядкованих структурних підрозділах райдержадміністрації;

8) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

 1. Сектор персоналу відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу щодо розробки структури державного органу;

2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

3) вносить пропозиції керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом;

5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців державного органу, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в державному органі та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

8) у випадках, передбачених законодавством, приймає документи від кандидатів на посаду категорії «А», перевіряє на відповідність встановленим законом вимогам, передає до Комісії з питань вищого корпусу державної служби та повідомляє кандидатів про результати такої перевірки;

9) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

10) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

11) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

12) за дорученням керівника державної служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі;

13) разом з іншими структурними підрозділами державного органу:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

опрацьовує штатний розпис державного органу;

спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

14) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату державного органу;

15) здійснює планування професійного навчання державних службовців державного органу;

16) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

17) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

18) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

19) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

20) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів державного органу;

21) обчислює стаж роботи та державної служби;

22) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації, а також контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління (далі – підпорядковані організації);

23) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

24) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

25) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу державного органу;

26) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

27) формує графік відпусток персоналу державного органу, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

28) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників державного органу;

29) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

30) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

31) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу державного органу;

32) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу державного органу;

33) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копію розпорядження про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

34) у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління державного органу, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;

35) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

36) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;

37) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

38) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

3.Сектор персоналу має право:

1) спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в державному органі та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у структурних підрозділах райдержадміністрації;

2) взаємодіяти зі структурними підрозділами державного органу,  державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

3) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу державного органу та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;

4) за погодженням з керівником державної служби брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень;

6) за дорученням керівника державної служби представляти державний орган в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.

4. Покладення на сектор персоналу завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається

Завідувач сектору: 
тел.: +38(03259) 2-25-71

Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8

Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності райдержадміністрації та складання звітності;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними)ресурсами;
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань,своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних(нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
 • матеріально-технічне забезпечення, господарське і технічне обслуговування діяльності голови райдержадміністрації, його заступників та працівників апарату.

Завідувач сектору : Кравчук Ірина Євгеніївна
тел.: +38(03259) 2-14-43
Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8

Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

 • Роз'яснення політичного курсу Президента України, пропаганда серед населення основних напрямків діяльності районної державної адміністрації:
 • Аналіз та прогнозування суспільно-політичних, соціально-економічних процесів у районі.
 • Інформування управління з питань внутрішньої політики та організаційного відділу Львівської обласної державної адміністрації, керівництва районної державної адміністрації про суспільно-політичну ситуацію у районі.
 • Налагодження взаємодії між органами державної влади, осередками політичних партій,громадськими організаціями та релігійними громадами, засобами масової інформації.
 • Організовує та здійснює взаємодію голови райдержадміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями, релігійними конфесіями, засобами масової інформації у питаннях, що належать до компетенції сектору.
 • забезпечує вивчення громадсько-політичних настроїв населення та оцінку суспільно-політичної ситуації в районі.
 • Аналізує виборчі процеси.
 • Організовує систему одержання, аналізу та узагальнення інформації від структурних підрозділів райдержадміністрації.

Начальник: Вербенець Людмила Григорівна

тел: +38 (03259) 2-15-64; 2-17-00

Поштова адреса: 81000, м.Яворів, вул. І.Франка, 8

Розклад роботи: Пн.-Чт. з 08.00 - 17.00 год., Пт. з 08.00-15.45 год обідня перерва з 12.00-12.45 год., вихідні дні: сб, нд.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

  1. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

  4.1. забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних виборців, що містяться у базі даних Реєстру (далі- персональні дані Реєстру); знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України “Про Державний реєстр виборців” (далі- Закон) та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із Законом, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;

  4.2. веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру а порядку та за формою,  встановленими розпорядником Реєстру;

  4.3. забезпечує відповідно до законодавства  захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі “Державний реєстр виборців”;

  4.4. визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму(зазначає закордонний округ) та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься  виборець;

  4.5. в установленому законом порядку розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;

  4.6. проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру;

  4.7. надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру;

  4.8. здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;

  4.9. забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;

  4.10. здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;

  4.11. виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;

  4.12. отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку;

  4.13. проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих комісій в установленому Законом порядку;

  4.14. надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців;

  4.15.  надає у встановленому  Законом порядку  статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого процесу на підставі відомостей Реєстру;

  4.16. проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

  4.17. здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;

  4.18. формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, відповідно до подань органів місцевого самоврядування про внесені зміни до Адресного регістру;

  4.19. вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про

  4.20.  передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках;

  4.21.  здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;

  4.22.  здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

   

  1. Покладання на відділ ведення Реєстру завдань, що виходять за межі його компетенції не допускається